Správa za rok 2014

Správa o činnosti za rok 2014

 

Stav členskej základne Združenia technických a športových činností, ZO Handlová – strelectvo k 31.12.2014 je:

ZTŠČ – strelectvo 81 členov
Zväz branných a technických činností 80 členov
Spolu 161 členov

 

Výbor ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo – pracoval v tomto zložení:

Predseda Ondrej Benke, rozhodca I. tr. A-034, tréner II. tr. 2TO0092
Podpredseda Augustín Pažitný, správca strelnice
Členovia Ing. Branislav Schnierer, správca stránky www.sskhandlova.sk
Dušan Bublák, zodpovedný za brigádnickú činnosť
Jaroslav Trgiňa, zodpovedný za technické vybavenie strelnice

 

Činnosť ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo, bola za hodnotené obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 zameraná na účasť v streleckých súťažiach v rámci okresu, kraja, celoštátnych a medzinárodných podujatiach. Naši strelci sa pravidelne zúčastňovali regionálnej ligy, extraligy, veľkých cien, pohárových súťaží v disciplínach vzduchová pištoľ, vzduchová puška, športová pištoľ, ľubovoľná malorážka, perkusný revolver, veľkorážna či služobná a ľubovoľná pištoľ.

Na krytej strelnici v Handlovej sme dňa 14.6.2014 uskutočnili strelecký pretek – III. Ročník „Memoriál Janka URMINSKÉHO”, v disciplíne Špi N + 30 rán. Memoriálu sa zúčastnilo 14 strelcov zo 7 klubov SR. Víťazom sa stal Ján STACHO z ŠSK Martin, so ziskom 291 bodov. II. miesto si vybojoval Eduard ZSIGA z ŠSK Zvolenská Slatina – 291 bodov. III. miesto získala Martina KHŰEBACHOVÁ z ŠKP Bratislava, s výsledkom 289 bodov.

V disciplíne veľkorážna pištoľ – služobná sa zúčastnilo spolu 13 strelcov zo 6 klubov. Víťazom sa stala Martina KHŰEBACHOVÁ, z ŠKP Bratislava – s 258 bodmi. II. miesto získal Ondrej LIPTÁK z MŠK Žiar nad Hronom – 253 bodov. III. miesto si vybojoval Jaroslav TRGIŇA z ŠSK Handlová – 251 bodov.

Dňa 28. 9. 2014 sa konal strelecký pretek „Cena Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA“.

V disciplíne športová pištoľ – súťažilo spolu 22 strelcov z 9 klubov. Víťazom sa stal Ján STACHO z ŠSK Martin s výsledkom 284 bodov. II. miesto získala Martina KHŰEBACHOVÁ z ŠKP Bratislava – 283 bodov a III. miesto si vybojoval Dušan BUBLÁK z ŠSK Handlová – 277 bodov.

V disciplíne veľkorážna pištoľ služobná súťažilo spolu 23 strelcov SR z 8 klubov. Víťazom sa stal Ján VNUČKO z BC Prievidza s výsledkom 273 bodov. II. miesto si vybojoval Milan VÉKONY z ŠSK Magnum Želiezovce so ziskom 273 bodov a III. miesto získal Mgr. Vojtech RUŽIČKA z ŠSK Handlová, tiež 273 bodov.

Tieto súťaže – „Memoriál Janka Urminského“ a „Cena M.R. Štefánika“ – v dvoch disciplínach, ktorých sa zúčastnilo spolu 72 strelcov, hodnotíme veľmi kladne, či už po organizačnej stránke, ako aj počtom zúčastnených strelcov.

V mesiaci október sme uskutočnili streleckú súťaž „O najlepšieho strelca Športovo streleckého klubu v Handlovej“. Samotná súťaž bola rozdelená do dvoch kategórii a to strelci do 62 rokov a nad 62 rokov. Súťaže sa zúčastnilo 22 strelcov.

Kategória do 62 rokov – I. miesto Martina KHŰEBACHOVÁ – 100 bodov, II. miesto Augustín PAŽITNÝ – 98 bodov a III. miesto Dušan BUBLÁK – 97 bodov.

Kategória nad 62 rokov – I. miesto Ondrej BENKE – 91 bodov, II. miesto Jozef KVASNICA – 85 bodov a III. miesto Jaroslav TRGIŇA – tiež so ziskom 85 bodov. Víťazi boli odmenení medailami. Veríme, že v tejto akcii budeme pokračovať.

 

Vyhodnotenie jednotlivých disciplín našich členov

Puškové disciplíny Ivan BUBLÁK
Pištoľové disciplíny Dušan BUBLÁK – ŠPi – VR – VzPi – VsPi – perkusný revolver a pištoľ
Ondrej BENKE – Špi – VR – VzPi
Jozef KVASNICA – VzPi – VsPi
Augustín PAŽITNÝ – ŠPi – VsPi
Jaroslav TRGIŇA – ŠPi – VsPi
Ľubica ŠKODOVÁ – ŠPi
Štefan ŠKODA – ŠPi
Branislav SCHNIERER Ing. – ŠPi – VsPi
Emil PAULÍK – ŠPi – VsPi
Mgr. Vojtech RUŽIČKA – ŠPi – VsPi
Juraj BUNDZEL – ŠPi – VsPi

 

Pištoľové disciplíny

V pištoľových disciplínach prvenstvo patrí Dušanovi BUBLÁKOVI, ktorý nás veľmi úspešne reprezentoval vo viacerých disciplínach v rámci Slovenskej republiky. Na Majstrovstvách SR v disciplíne perkusný revolver a pištoľ, získal 2x 4 miesto. V Eurolige získal 3x II. miesto, 5x III. miesto, a v celkovom poradí si vybojoval 4 miesto. V slovenskej lige v perkusných disciplínach získal konečné III. miesto. Najlepší výsledok mal 94 bodov. V disciplíne Špi získal 1x III. miesto, 1x 4 miesto. Vo VR obsadil III. miesto. Vo VzPi získal na VC – Banskej Štiavnice – I. miesto. V pohárových súťažiach sa umiestnil viac krát na I. a III. mieste.

Celkom úspešne náš klub reprezentoval aj Ondrej BENKE. V roku 2014 získal 1x II. miesto vo VR, 1x III. miesto v Špi a 3x 4 miesto. Veľkým prekvapením sú aj výkony Mgr. Vojtecha Ružičku a to najmä III. miesto v disciplíne VsPi. Zlepšenie výkonov bolo aj u Jaroslava a Jozefa Trgiňovcov. Veľmi dobre nás reprezentuje Jožko Kvasnica – II. miesto v Špi ako aj dobrými výsledkami vo VzPi. Nesmieme zabudnúť ani na Augustína Pažitného, Emila Pavlíka, Ľubicu Škodovú, Štefana Škodu, Ing. Branislava Schnierera, Juraja Bundzela.

Je tu vidieť zjavný nárast aktivity našich členov, čo je veľmi potešiteľné do budúcnosti.

 

Puškové disciplíny

V tejto disciplíne nás reprezentoval Ivan BUBLÁK. V hodnotenom období získal na Majstrovstvách SR seniorov II. miesto, na majstrovstvách kraja v Domaniži I. miesto, 2x III. miesto vo Veľkom Krtíši. Zúčastnil sa streleckých súťaží – Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Príbelce, Domaniža.

 

Ďalšie činnosti našich členov

Členovia ZTŠČ za uplynulé obdobie odpracovali celkovo vyše 500 brigádnických hodín. Aktívne sa zapájali do rôznych brigádnických činnosti v rámci zveľaďovania areálu krytej strelnice. Hlavne to bol náter celej krytej strelnice (bočné steny, strelecká časť, stavy). Zhotovili sa nové lavičky, stoly, stupeň pre víťazov, uchytenie držiakov pre vlajky, vnútorné obloženie strelnice – bufetu. Kosenie celej plochy strelnice (7x), výrub kríkov, oprava oplotenia, oprava stavov, úprava okolia a iné práce.

Riadením brigád je poverený Dušan BUBLÁK, ktorý vypracuje termíny pre odpracovanie brigád, záväzných pre každého člena ZTŠČ v počte štyroch hodín za rok. Pri neodpracovaní sa v nasledujúcom roku členom zvýši členské o 5 eur. Bližšie informácie budú členom prístupné v areáli strelnice a taktiež formou oznamu na www.sskhandlova.sk. Našou snahou v budúcnosti je sprístupnenie strelnice pre majiteľov strelných zbraní – pre nečlenov.

Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí boli nápomocní pri zveľaďovaní nášho areálu, pri zabezpečovaní všetkých akcii, pretekov usporiadaných v našom areáli. Zvlášť poďakovanie patrí a. s. KMET Handlová, v zastúpení Ing. Tiborom Kolorédym, za finančné a materiálne zabezpečenie streleckých súťaží. Ďalej Ondrejovi Benkemu ml., Mgr. Vojtechovi Ružičkovi, Ing. Branislavovi Schniererovi a Danielovi Urminskému – za finančnú pomoc a vecné ceny venované na strelecké akcie, usporiadané v roku 2014. Veľká vďaka patrí Jurajovi Bundzelovi za jeho pomoc pre športový areál. Pre ZTŠČ je to veľká pomoc a hlavne vďaka menovaným môžeme poriadať naše akcie a aj touto formou reprezentovať naše mesto.

Záverom len úprimné poďakovanie všetkým, ktorí majú záujem o športovú streľbu v našom meste a sú nápomocní pri jej realizácii.

Ondrej Benke
predseda ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo

 

Správa v súbore PDF