Správa za rok 2013

Správa o činnosti za rok 2013

 

Stav členskej základne Združenia technických a športových činností, ZO Handlová – strelectvo k 31.12.2013 je:

ZTŠČ – strelectvo 57 členov
Zväz branných a technických činností 80 členov
Spolu 137 členov

 

Výbor ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo – pracoval v tomto zložení:

Predseda Ondrej Benke, rozhodca I. tr. A-034, tréner II. tr. 2TO0092
Podpredseda Augustín Pažitný, správca strelnice
Členovia Ing. Branislav Schnierer, správca stránky www.sskhandlova.sk
Dušan Bublák, zodpovedný za brigádnickú činnosť
Jaroslav Trgiňa, zodpovedný za technické vybavenie strelnice

 

Činnosť ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo, bola za hodnotené obdobie od 1. 1. 2013 do 31.12.2013 zameraná na účasť v streleckých súťažiach v rámci okresu, kraja, celoštátnych a medzinárodných podujatiach. Naši strelci sa pravidelne zúčastňovali regionálnej ligy, extraligy, veľkých cien, pohárových súťaží v disciplínach vzduchová pištoľ, vzduchová puška, športová pištoľ, ľubovoľná malorážka, perkusný revolver, veľkorážna či služobná a ľubovoľná pištoľ.

Na krytej strelnici v Handlovej sme dňa 22.9.2013 uskutočnili strelecký pretek v disciplíne ŠPi N+30 „Memoriál Janka URMINSKÉHO”, ktorého sa zúčastnilo 10 strelcov, zo 4 klubov. Víťazom sa stal Ján VNUČKO z BC Prievidza, so ziskom 289 bodov. II. miesto si vybojoval Dušan BUBLÁK, z ŠSK Handlová – 283 bodov, III. miesto získala Martina KHŰEBACHOVÁ, z ŠKP Bratislava, s výsledkom 279 bodov.

V disciplíne veľkorážna pištoľ – služobná, sa zúčastnilo spolu 9 strelcov, zo 4 klubov. Víťazom sa stal Ján VNUČKO, z BC Prievidza – 276 bodov. II. miesto obsadil Ľuboš PERINA z MŠK Žiar nad Hronom – 274 bodov. III. miesto získal Ondrej LIPTÁK, z MŠK Žiar nad Hronom – 266 bodov.

Dňa 20.10.2013 sa konal „Memoriál Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA”, v disciplíne veľkorážna pištoľ – služobná a malokalibrová športová pištoľ. V disciplíne malokalibrová športová pištoľ súťažilo 22 strelcov z 9 klubov. I. miesto získala Martina KHŰEBACHOVÁ, z ŠKP Bratislava, so ziskom 289 bodov. II. miesto obsadil Ivan NÉMETHY, z ŠKP Martin – 287 bodov. III. miesto získal Ján STACHO, z ŠSK Martin – 286 bodov.

V disciplíne veľkorážna pištoľ služobná taktiež súťažilo 22 strelcov SR, z 10 klubov. Víťazom sa stal Ivan NÉMETHY, z ŠKP Martin, s výsledkom 282 bodov. II. miesto obsadil Ľuboš PERINA, z MŠK Žiar nad Hronom – 275 bodov a III. miesto získal Ján VNUČKO, z BC Prievidza – 274 bodov.

Tieto akcie hodnotíme veľmi dobre, či už z organizačnej stránky, tak aj z účasti na týchto súťažiach.

 

Vyhodnotenie jednotlivých disciplín našich členov

Puškové disciplíny Ivan BUBLÁK
Pištoľové disciplíny Dušan BUBLÁK – ŠPi – VR – VzPi – VsPi – perkusný revolver a pištoľ
Ondrej BENKE – Špi – VR – VzPi
Jozef KVASNICA – VzPi
Augustín PAŽITNÝ – ŠPi – VsPi
Jaroslav TRGIŇA – ŠPi – VsPi
Ľubica ŠKODOVÁ – ŠPi
Štefan ŠKODA – ŠPi
Branislav SCHNIERER Ing. – ŠPi – VsPi
Emil PAULÍK – ŠPi – VsPi

Puškové disciplíny

V tejto disciplíne nás veľmi úspešne reprezentoval Ivan BUBLÁK. Za hodnotené obdobie sa zúčastnil 35 pretekov a získal 14x prvé miesto, 8x druhé miesto a 6x tretie miesto. Stal sa držiteľom majstrovskej triedy M. V roku 2013 sa stal Majstrom SR v disciplíne seniori zo VzPu a ĽM v Príbelciach. Jeho najlepší výsledok v Ľubovoľnej malorážke N+60 je 591 bodov. Za hodnotené obdobie sa stal majstrom Trenčianskeho kraja a celkovým víťazom krajskej streleckej ligy. Pravidelne sa zúčastňoval veľkých cien či extra ligy (Domaniža, Martin, Šaľa, Príbelce, Turany, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a mnohé iné). Jeho výsledky a umiestnenia hodnotíme veľmi kladne a veríme, že nás ešte príjemne prekvapí v ďalších súťažiach.

Pištoľové disciplíny

V pištoľových disciplínach prvenstvo patrí Dušanovi BUBLÁKOVI, ktorý nás veľmi úspešne reprezentoval najmä v disciplíne perkusný revolver, kde sa stal majstrom Slovenskej republiky, s výsledkom 94 bodov. V disciplíne perkusný revolver na 50 m, skončil na  piatom mieste -75 bodov. V perkusnej pištoli taktiež získal piate miesto s výsledkom 95 bodov. Za tieto pekné výsledky a umiestnenia  ho klub navrhol ako najlepšieho športovca – strelca nášho klubu – v rámci okresu a nášho mesta. Za hodnotené obdobie ešte získal 1x prvé miesto, 4x druhé miesto a 4 x tretie miesto (Bratislava, Komárno, Príbelce, Baláže, Zvolenská Slatina, Bánovce nad Bebravou, Handlová, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom).

Pomerne úspešne náš klub reprezentoval aj Ondrej BENKE. Za rok 2013 získal 2x tretie miesto, 4x štvrté miesto v disciplíne športová pištoľ, veľkorážny revolver a vzduchová pištoľ. Príjemne nás prekvapil aj Jožko KVASNICA v streľbe zo vzduchovej pištole. Ako zdravotne postihnutý porazil mnohých strelcov. Rastie nám aj počet aktívnych strelcov z nášho klubu – účasť na rôznych streleckých súťažiach (Augustín Pažitný, Branislav Schnierer Ing., Jaroslav Trgiňa, Emil Paulík, Ľubica Škodová, Štefan Škoda, Vojtech Ružička Mgr.).

 

Ďalšie činnosti našich členov

Členovia ZTŠČ sa za uplynulé obdobie aktívne zapájali do rôznych brigádnických činnosti v rámci zveľaďovania areálu krytej strelnice, ako kosenie, výrub kríkov, oprava oplotenia, oprava lavičiek, stavov, úprava okolia a iné práce. Rezervy máme ešte v doriešení úradných hodín, aspoň dvakrát v týždni pre potreby záujemcov (streľba pre nečlenov).

Riadením brigád je poverený Dušan BUBLÁK, ktorý vypracuje termíny pre odpracovanie brigád, záväzných pre každého člena ZTŠČ v počte 5 hodín. Pri neodpracovaní sa členom zvýši členské o 5 eur. Bližšie informácie budú členom prístupné v areáli strelnice a taktiež formou oznamu na www.sskhandlova.sk.

Našou snahou v budúcnosti je sprístupnenie strelnice, pre majiteľov strelných zbraní – pre nečlenov.

Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí boli nápomocní pri zabezpečovaní všetkých akcii, pretekov usporiadaných v našom areáli. Zvlášť poďakovanie patrí a. s. KMET Handlová, v zastúpení Ing. Tiborom Kolorédym, za finančné a materiálne zabezpečenie streleckých súťaží. Ďalej Ondrejovi Benkemu ml., Mgr. Vojtechovi Ružičkovi, Ing. Branislavovi Schniererovi a Danielovi Urminskému – za finančnú pomoc a vecné ceny venované na strelecké akcie, usporiadané v roku 2013.

  Ešte raz srdečná vďaka v mene výboru ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo.

Ondrej Benke
predseda ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo

 

Správa v súbore PDF