Správa za rok 2012

Správa o činnosti za rok 2012

 

Stav členskej základne Združenia technických a športových činností, ZO Handlová – strelectvo k 31.12.2012 je:

ZTŠČ – strelectvo 55 členov
Zväz branných a technických činností 80 členov
Spolu 135 členov

 

Výbor ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo – pracoval v tomto zložení:

Predseda Ondrej Benke, rozhodca I. tr. A-034, tréner II. tr. 2TO0092
Podpredseda Augustín Pažitný – správca strelnice
Členovia Ing. Branislav Schnierer – správca stránky www.sskhandlova.sk
Dušan Bublák – zodpovedný za brigádnickú činnosť
Jaroslav Trgiňa – zodpovedný za technické vybavenie strelnice

 

Činnosť ZTŠČ – strelectvo, bola za hodnotené obdobie od 1.1.20120do 31.12.2012 zameraná na účasť v streleckých súťažiach v rámci okresu, kraja, celoštátnych a medzinárodných podujatiach. Naši strelci sa pravidelne zúčastňovali regionálnej ligy, extra ligy, veľkých cien, pohárových súťaží v disciplínach vzduchová pištoľ, vzduchová puška, športová pištoľ, ľubovoľná malokalibrovka, perkusný revolver, veľkorážna či služobná a ľubovoľná pištoľ.

Na krytej strelnici v Handlovej, sme dňa 27.5.2012 uskutočnili Memoriál Jaroslava VRÁBLIKA, v disciplíne veľkorážna pištoľ 5 + 30 rán. Tejto akcie sa zúčastnilo 18 strelcov, z 8 klubov SR. Víťazom sa stal Marián FOLTÝN, zo ŠSK Malacky – 277 bodov, II. miesto Ján VNUČKO, BC Prievidza – 277 bodov, III. miesto si vybojoval Emil PENIAŠKO, BC Prievidza – 247 bodov.

Taktiež 27.5.2012 sa uskutočnil Memoriál Jána URMINSKÉHO, v disciplíne športová pištoľ 5 + 30 rán. V tejto disciplíne súťažilo 11 strelcov, zo 6 klubov SR. Víťazom sa stal Marián FOLTÝN, ŠSK Malacky – 296 bodov, II. miesto získal Dušan BUBLÁK, ŠSK Handlová – 288 bodov, III. miesto získala p. Martina KHÜEBACHOVÁ, ŠKP Bratislava – 288 bodov.

V mesiaci október, sme usporiadali Memoriál M. R. Štefánika v dvoch disciplínach, na 25-35-45 m na rôzne terče. V disciplíne veľkorážna služobná pištoľ sa víťazom stal Vladimír REPÁŇ, ŠSK Martin – 261 bodov. Na druhom mieste bol Dušan BUBLÁK, ŠSK Handlová – 260 bodov a tretie miesto získal Ľuboš PERINA, ŠSK Žiar nad Hronom – 257 bodov. Spolu súťažilo 13 strelcov, zo 6 klubov SR.

V disciplíne Športová pištoľ Memoriálu M. R. ŠTEFÁNIKA  sa zúčastnilo 16 strelcov, zo 6 klubov SR. Prvé miesto získal Dušan BUBLÁK, ŠSK Handlová – 290 bodov. II. miesto si vybojoval Ján STACHO, ŠSK Martin – 288 bodov a III. miesto Emil PENIAŠKO, ŠSK Handlová – 279 bodov.

Z finančných dôvodov sa nám nepodarilo zabezpečiť „Deň otvorenej strelnice“ ktorú usporadúvame pre širokú verejnosť nášho mesta a jeho okolia. Veríme, že v ďalšom roku budeme v tejto akcii pokračovať.

 

Vyhodnotenie jednotlivých disciplín našich členov

Puškové disciplíny Ivan BUBLÁK
Pištoľové disciplíny Ondrej BENKE, Dušan BUBLÁK, Jaroslav TRGIŇA,
Augustín PAŽITNÝ, Jozef KVASNICA, Ľubica ŠKODOVÁ,
Štefan ŠKODA, Branislav SCHNIERER Ing.

Puškové disciplíny

V tejto disciplíne nás úspešne reprezentoval Ivan BUBLÁK. Za hodnotené obdobie sa zúčastnil 27 pretekov, získal 14 x I. miesto, 6 x II. miesto a 3 x III. miesto. Tak ako v minulosti, aj teraz sa stal víťazom regionálnej ligy vo Zvolene, získal titul majstra Trenčianskeho kraja. Víťazstvá získal aj na Veľkých cenách v Bratislave, Zvolene, Vištuku, Domaniži, Žarnovici, Zbehoch, Príbelciach. Jeho osobný rekord v ĽM N+60 je 591 bodov, v ĽM N+30 je 297 bodov.

Výsledky Ivana BUBLÁKA hodnotíme veľmi pozitívne, veríme, že nás ešte príjemne prekvapí svojimi výkonmi.

Pištoľové disciplíny

V pištoľových disciplínach, v našom klube, patrí prvenstvo Dušanovi BUBLÁKOVI, ktorý nás úspešne reprezentuje najmä v disciplíne perkusný revolver, športová pištoľ, veľkorážna a vzduchová pištoľ. V hodnotenom období sa zúčastnil spolu 20 súťaží, kde získal 3 x I. miesto, 6 x II. miesto a 4 x III. miesto. Medzi najlepšie určite patrí III. miesto v Eurolige, s výsledkom 273 bodov, v konečnom poradí. Úspešne nás reprezentuje na všetkých súťažiach – Komárno, Príbelce, Bratislava, Zvolen, Banská Štiavnica, Zvolenská Slatina a iné mestá. Na Majstrovstvách Slovenska získal tretie a piate miesto. Preto ho náš klub navrhol ako najlepšieho športovca nášho klubu v rámci Mesta Handlová. Patrí mu poďakovanie  za doterajšiu reprezentáciu klubu ako aj Mesta Handlová.

Veľmi dobre nás reprezentujú aj ďalší športoví strelci a to Ondrej BENKE, 2 x III. miesto, 3 x štvrté miesto. Jozef KVASNICA príjemne prekvapil svojimi výsledkami v disciplíne vzduchová pištoľ.

Strelci Branislav SCHNIERER, Ing., Jaroslav TRGIŇA, Ľubica ŠKODOVÁ, Štefan ŠKODA, Augustín PAŽITNÝ sú tiež prínosom pre ZTŠČ, najmä pri usporadúvaní rôznych akcii.

 

Ďalšie činnosti našich členov

Naši členovia sa aktívne zapájajú do rôznych brigádnických činností v rámci zveľaďovania areálu krytej strelnice (kosenie, oprava oplotenia, úprava okolia, iné práce). Je potrebné práce zosúladiť a riadiť podľa situácii na strelnici. Za túto činnosť je zodpovedný člen výboru, Dušan BUBLÁK. Ako nedostatok hodnotíme nedobudovanie otočných stavov. Očakávalo sa, že v roku 2013 sa začne trénovať a súťažiť už na nových stavoch, čo sa nám nepodarilo z rôznych príčin (finančné, technické). Zodpovedný za túto činnosť je člen výboru Jaroslav TRGIŇA.

Aj sľúbené oplotenie celého areálu zo strany mesta, sa ukázalo ako nereálne. Musíme sa týmto problémom vážne zaoberať a v rámci našich možnosti hľadať riešenie. Napriek rôznym problémom sa nám v roku 2012 podarilo čiastočne opraviť oplotenie, bránku do strelnice, natretie rámov, stavov, oprava klubovne, nákup kosačky s pojazdom, čo nám určite pomôže pri udržiavaní celého areálu. Veľmi kladne hodnotíme aj postavenie nového stánku na občerstvenie, ktoré pri úplnom dokončení bude slúžiť pre strelcov na rôznych súťažiach a akciách.

Našou snahou je naďalej sprístupniť strelnicu širokej verejnosti. Zvažujeme so zavedením používania strelnice v určitých dňoch, pre všetkých majiteľov strelných zbraní. Bližšie informácie budú pri jej aktualizácii prístupné na stránke www.sskhandlova.sk.

V roku 2012, žiaľ náš klub navždy opustili dvaja členovia pán Ján VAVRICA a pán Stanislav KÖNIG.

Na záver je potrebné poďakovať sa všetkým členom ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo, ktorí sa pričinili o rozvoj a propagáciu športovej streľby. Zvlášť patrí poďakovanie a.s. KMET Handlová, zastúpenej Ing. Tiborom KOLORÉDYM, za finančnú pomoc pri organizovaní streleckých súťaží a Ondrejovi BENKEMU ml., a Mgr. RUŽIČKOVI za vecné ceny na strelecké súťaže.

 

Ondrej Benke
predseda ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo

 

Správa v súbore PDF