Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Strelnica pod Kňazovým vrchom, Handlová

 

1. Krytá strelnica je postavená v katastri mesta Handlová, pod Kňazovým vrchom na parcele č. 17697-17703. Kolaudačné rozhodnutie č. 1873 bolo vydané dňa 30.3.1983. Samotná prevádzka strelnice bola povolená OR PZ SR v Prievidzi pod č. VB-52-38/40-84 dňa 4.9.1984.

2. Strelnica patrí do kategórie športovej streľby z malokalibrových zbraní, ale pri dodržaní opatrení uložených znaleckým posudkom vo veci ochrany zdravia a majetku občanov, je povolená pre streľbu z týchto zbraní:

a) pištolí a pušiek kalibru 5,6mm – 9mm,

b) veľkorážnej pištole kalibru 7,62mm – 9,65mm,

c) samopal vz. 58, kaliber 7,62mm pri použití redukovaného streliva vz. 43,

d) samopal vz. 61 – Škorpión kalibru 7,65mm.

Používať iné zbrane a strelivo, ktoré nezodpovedá uvedenej charakteristike, je prísne zakázané.
Streľby z uvedených zbraní je možné vykonávať denne od 8:00 do 18:00 hodiny.

3. Streľba na strelnici je povolená len so súhlasom správcu strelnice alebo jeho zástupcu, ktorý vedie o týchto akciách písomnú dokumentáciu.

4. Vstup na strelnicu je povolený členom ako aj nečlenom ŠSK Handlová, ktorí sa zúčastňujú súťaže, alebo streleckého výcviku. Deti majú povolený prístup na strelnicu len v sprievode dospelých osôb, ktoré majú nad nimi stály dozor a nesú za ne plnú zodpovednosť. Orgány PZ SR majú prístup na strelnicu kedykoľvek. Všetci prítomní sa riadia podľa pokynov osoby, ktorá bola poverená riadením streľby.

a) vyznačený priestor pre divákov je podľa situačného plánu v č. 4 (prístavba),

b) priestor pre strelcov a rozhodcov je podľa situačného plánu v č. 1 a 2 (strelište a bunka),

c) priestor pre obsluhujúci personál je podľa situačného plánu v č.3 (plechová bunka).

5. Na strelnici je zakázané strieľať z chybných zbraní, alebo zbraní, ktoré nemajú štátnu tlakovú skúšku. Ďalej je zakázané prinášať alebo odnášať nabitú zbraň, alebo zbraň so zatvoreným záverom, nabíjať zbraň mimo stanovišťa, strieľať a cieliť inde ako na príslušný terč. Zakázané je dotýkať sa zbraní v dobe keď sú osoby pred strelišťom, nechať na strelnici nabitú zbraň bez dozoru, alebo so zatvoreným záverom, čistiť zbraň mimo priestoru určeného hlavným rozhodcom. Ďalej je zakázané chovať na strelnici domáce zvieratá, vodiť psov, používať a akýmkoľvek spôsobom podávať alkoholické nápoje a povoliť prístup podnapitým osobám, poškodzovať zariadenie strelnice a upevňovať terče inde ako na strelecké stavy. Strelca, alebo osoby, ktoré porušia tento prevádzkový poriadok treba podľa povahy priestupkov potrestať, prípadne i vylúčiť z ďalšej streľby a vykázať zo strelnice.

6. Pri usporiadaní ostrých strelieb a súťaží si usporiadateľ takejto akcie určí riadiaceho streľby – hlavného rozhodcu a podobne, ktorý je potom povinný a zodpovedný:

a) do začiatku strelieb – presvedčiť sa, či sa v priestore smeru streľby nenachádzajú osoby alebo zvieratá, či je vztýčená zástava, ktorá oznamuje, že sa na strelnici strieľa. Ďalej je povinný upozorniť strelcov na dodržiavanie maximálnej bezpečnosti pri manipulácii so zbraňou.

b) počas strelieb – dbá na to, aby sa so zbraňou zachádzalo s najväčšou opatrnosťou, aby sa v priestore strelieb nepohybovali iné osoby okrem strelcov, ktorí práve strieľajú. Keď je obsluha pred palebnou čiarou, nesmie sa strelec dotknúť zbrane ani zásobníka. Ak riadiaci streľby zistí porušenie bezpečnosti, musí vydať povel „Paľbu zastaviť!“. Všetci strelci po tomto povele prestanú strieľať, vybijú zbraň, uvedú ju do bezpečného stavu a odložia.

c) po skončení strelieb – prekontroluje každú zbraň i zásobník, či sa v nich nenachádza nevystrelený náboj. Až potom môžu strelci opustiť svoje stanovištia.

7. Lekárnička je umiestnená v miestnosti pre rozhodcov, v ktorej sa nachádzajú všetky veci potrebné pre prvú pomoc pri prípadnom zranení.

8. Protipožiarne prostriedky sa nachádzajú v miestnosti pre rozhodcov (hasiaci prístroj).

9. Najbližšie zdravotné stredisko je NsP Handlová, Ulica SNP č.26, Handlová, tel. 046 / 5475010, v prípade zranenia núdzová linka tel. 155.

10. Každá mimoriadna udalosť musí byť oznámená PZ SR – tel. 158.

11. V prípade požiaru je núdzová linka tel. 150.

V prípade mimoriadnej udalosti je možné pomoc privolať aj na núdzovom čísle 112.

Súčasťou prevádzkového poriadku strelnice je i znalecký posudok číslo 11/83, ako aj situačný plán s legendou pre lepšiu orientáciu a má slúžiť riadiacemu streľby pre zabezpečenie ochrany osôb a majetku občanov.

Prevádzkový poriadok pre krytú strelnicu v Handlovej schválený predsedom ŠSK Handlová.

Predseda ŠSK Handlová (zástupca správcu strelnice):

Ondrej BENKE
tel. č. +421 905 330 024
Morovnianska cesta 24/5, Handlová

Správca strelnice (zástupca predsedu ŠSK):

Augustín PAŽITNÝ
tel. č. +421 907 631 125
Okružná 12/7, Handlová

 

Poriadok v súbore PDF