Členstvo v klube

Členské príspevky na rok 2021

Mládež do 18 rokov, dôchodcovia nad 62 rokov, zdravotne postihnutí 10,- Eur
Noví členovia ŠSK päť rokov 20,- Eur
Ostatní členovia 15,- Eur
Slovenský strelecký zväz 15,- Eur

Členské príspevky na rok 2021 treba uhradiť do 30.04.2021

Výška členských príspevkov ostáva nezmenená ako v uplynulom roku, tj. prosíme členov posielať úhrady vo výške ako sú zapísané v preukazoch. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je úhrada členského možná len prevodom na účet:

————————

 

Informácia pre držiteľov zbrojných preukazov pre skupinu E – pri neuhradení do stanoveného termínu podľa zákona 128 Z.z. z 29. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.190/2003 Z. z. O strelných zbraniach a strelive, je podľa §28a povinnosť streleckej organizácie:

„Strelecká organizácia je povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenie podľa § 17 ods. 2 písm. d), do siedmich dní odo dňa zániku členstva.“

 

Upozornenie!

Prísny zákaz vykonávania streľby bez súhlasu správcu strelnice, alebo predsedu ZTŠČ ZO. Pri neohlásenej streľbe sa to bude považovať ako neoprávnený vstup do areálu strelnice a bude sa to riešiť cestou polície.

Pri zistení strelieb mimo štandardných terčov (osvetlenie, plechovky, sklo a iné) sa bude riešiť vylúčením zo streleckého klubu a zákazom vstupu na strelnicu. Upozorňujeme, že si treba preštudovať prevádzkový poriadok strelnice a postupovať podľa neho.

Nahlasovanie streľby:

Ondrej BENKE – 0905 330  024

Augustín PAŽITNÝ – 0907 631 125

Po streľbe je každý strelec povinný vyzbierať nábojnice a zanechať poriadok.