Členstvo v klube

Členské príspevky na rok 2023

Mládež do 18 rokov, dôchodcovia nad 62 rokov, zdravotne postihnutí 10,- Eur
Členovia ŠSK 20,- Eur
Slovenský strelecký zväz 15,- Eur

Členské príspevky na rok 2023 treba uhradiť do 30.04.2023

————————

Informácia pre držiteľov zbrojných preukazov pre skupinu E – pri neuhradení do stanoveného termínu podľa zákona 128 Z.z. z 29. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.190/2003 Z. z. O strelných zbraniach a strelive, je podľa §28a povinnosť streleckej organizácie:

„Strelecká organizácia je povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenie podľa § 17 ods. 2 písm. d), do siedmich dní odo dňa zániku členstva.“

 

Upozornenie!

Prísny zákaz vykonávania streľby bez súhlasu správcu strelnice, alebo predsedu ZTŠČ ZO. Pri neohlásenej streľbe sa to bude považovať ako neoprávnený vstup do areálu strelnice a bude sa to riešiť cestou polície.

Pri zistení strelieb mimo štandardných terčov (osvetlenie, plechovky, sklo a iné) sa bude riešiť vylúčením zo streleckého klubu a zákazom vstupu na strelnicu. Upozorňujeme, že si treba preštudovať prevádzkový poriadok strelnice a postupovať podľa neho.

Nahlasovanie streľby:

Ondrej BENKE – 0905 330 024

Dušan BUBLÁK – 0908 530 928

Mostná 25/4 Handlová

db.bublakZAVINACcentrum.sk

Po streľbe je každý strelec povinný vyzbierať nábojnice a zanechať poriadok.